ප්‍රධාන පුවත

තක්සේරු නිලධාරීන් මැදමුලනට - විමර්ශන අවසන් අදියරේ

තක්සේරු නිලධාරීන් මැදමුලනට - විමර්ශන අවසන් අදියරේ

ඩී.ඒ .රාජපක්ෂ මහතා සහ එම මහත්මියගේ දේහයන් තැන්පත් කැර ඇති ස්ථානයේ ඉදිකරන ලද ස්මාර්කය වෙනුවෙන් වැය කරන ලද මුදල් පිළිබදව විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් සිදු කෙරෙමින් පවතී. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යංශයට අයත්...

Read more
නවතම පුවත්

දේශපාලන යටගියාවේ මතක දෑ

දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් පිළිබඳ මතක ආවර්ජනය - දේශපාලන යටගියාවේ මතක දෑ EP02

View all