ශලනි ගැන හොඳම මිතුරියක් කියන අපුරු කතාව

යාළුකම් හියන්නේ හරිම වෙනස් බැඳීමක්. ඒක ඇතුලේ ලේ නෑකම් නැති වුණාට සමහර යාළුකම් මුළු ජීවිතේටම අමතන වෙන්නේ නැති තරම්. ශලනිගෙයි ගීතිකාගෙයි බැඳීමත් අන්න ඒ වගේ. ඒ දෙන්නාට දෙන්නා නැතුවම බැහැ. ඒත් එක්කම දුකේදී වගේම සැපේදීත් එකට ෛන්න යාළුවෝ ලබන්න ඇත්තටද්ම පින් කරන්න ඕන. මෙන්න බලන්නකෝ ඒ වගේ මිතුරුය වුණ ගීතිකා ශලනෛගේ විවාහය දවසේ කිව්ව කතාව.ලියන්න … Continue reading ශලනි ගැන හොඳම මිතුරියක් කියන අපුරු කතාව